Regulamin Klubu 14.11.2015 r.

REGULAMIN

Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” Ligi Obrony Kraju w Łodzi przyjęty przez Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 14.11.2015 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Nazwa klubu : Klub Strzelecki „Dziesiątka” Ligi Obrony Kraju w Łodzi , w skrócie Klub Strzelecki „Dziesiątka” LOK lub KS „Dziesiątka” LOK .

§2

Klub jest jednostką organizacyjną Ligi Obrony Kraju .

§3

Klub prowadzi swą działalność w oparciu o niniejszy „Regulamin” oraz „Statut Ligi Obrony Kraju” .

§4

Klub jest organizacyjnie podporządkowany Łódzkiej Wojewódzkiej Organizacji LOK oraz ściśle współdziała z Łódzkim Związkiem Strzelectwa Sportowego w realizacji zadań uprawiania sportu strzeleckiego .

§5

Siedziba Klubu mieści się w Łodzi, ul. Konstantynowska nr 1 .

§6

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków , jednak do prowadzenia szkolenia strzeleckiego i treningów na strzelnicy , czy innych prac , może wnioskować do władz Ligi Obrony Kraju o zatrudnienie odpowiednich osób .

§7

Klub używa pieczęci zawierającej : nazwę Klubu , adres i numer telefonu . Może używać znaczka (logo) Klubu .

Rozdział II

Cele i środki działania

§8

Celami Klubu są :

 1. Rozwój i upowszechnianie sportu strzeleckiego .

 2. Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej i bezpieczeństwa posługiwania się nią , a także bezpieczeństwa i wymogów jej obsługi.

 3. Nauczanie i doskonalenie strzelania .

 4. Prowadzenie szkoleń w zakresie sportów obronnych .

 5. Propagowanie walorów strzelectwa wśród młodzieży szkolnej .

 6. Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo.

 7. Stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego członków Klubu .

 8. Szkolenie wykwalifikowanych kadr zawodników, instruktorów i sędziów .

 9. Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych , poczucia godności osobistej, zrozumienia i stosowania dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

 10. Działalność charytatywna oraz niezarobkowa działalność kulturalna , oświatowa i wychowawcza.

§9

Klub realizuje swoje cele poprzez :

 1. Organizowanie i prowadzenie treningów strzeleckich .

 2. Organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych , jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje.

 3. Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie :

 1. bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa ,

 2. opieki instruktorskiej ,

 3. właściwych urządzeń , sprzętu i materiałów szkoleniowych .

 1. Przeprowadzanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodników , instruktorów i sędziów oraz umożliwiających zdobywanie im wyższych klas (stopni uprawnień).

 2. Prowadzenie w zakresie strzelectwa działalności informacyjnej , promocyjnej i popularyzacyjnej .

 3. Podejmowanie wszelkich innych , prawnie dozwolonych działań służących realizacji celów działalności Klubu .

Rozdział III

Członkowie Klubu , ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Klubu dzielą się na :

 1. członków,

 2. członków wspierających ,

 3. członków honorowych .

§11

 1. Członkiem Klubu może być osoba fizyczna akceptująca cele i środki działania oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych , a także osoba niepełnoletnia , która przedłożyła pisemną zgodę ustawowych przedstawicieli (rodziców , opiekunów prawnych) na członkostwo w klubie.

 2. Członków przyjmuje członek Zarządu Klubu po sporządzeniu karty/ deklaracji członkowskiej i uiszczeniu przez kandydata wpisowego .

 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna , prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej , która deklaruje pomoc organizacyjną lub finansową dla Klubu.

 4. Członkiem honorowym może być osoba , której tytuł „Członka Honorowego” nadano uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu lub Zarządu Klubu .

§12

Obowiązki członków Klubu :

 1. Członkowie mają następujące obowiązki:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu Ligi Obrony Kraju i Regulaminu Klubu „Dziesiątka”,

 2. ścisłe przestrzeganie wszelkich przepisów i norm wynikających z : ustaw , rozporządzeń Ministrów, regulaminów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i innych norm regulujących zasady bezpiecznego i kulturalnego uprawiania sportu strzeleckiego , nie wymienionych w Statucie Ligi Obrony Kraju,

 3. regularne opłacanie składek członkowskich ,

 4. godne reprezentowanie Klubu ,

 5. branie czynnego udziału w pracach na rzecz Klubu .

 1. Członkowie wspierający mają obowiązek:

 1. przestrzeganie postanowień Regulaminu ,

 2. wywiązywanie się z innych zadeklarowanych zobowiązań .

§13

Prawa członków :

 1. Członkowie mają prawo :

 1. wybierać i być wybieranymi do władz Klubu ,

 2. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu oraz posiedzeniach Zarządu wtedy , gdy podejmowane są uchwały dotyczące oceny działalności lub postępowania zainteresowanego członka ,

 3. zgłaszać wnioski i postulaty do władz Klubu,

 4. nosić ubiór i odznaki organizacyjne oraz reprezentować Klub i LOK na zawodach sportowych i innych imprezach ,

 5. korzystać ze sprzętu i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez ogólne przepisy i Zarząd Klubu .

 1. Małoletni członkowie w wieku od 16 do 18 lat , posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych , mogą korzystać z biernego prawa wyborczego , przy czym w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych .

 2. Członkowie wspierający mają prawo do korzystania z uprawnień wymienionych w powyższym punkcie 1 , z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego .

 3. Członkowie Honorowi mają prawo do korzystania z uprawnień wymienionych w powyższym punkcie 1 i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich .

  §14

Wobec osób popełniających przewinienia członkowskie , Zarząd Klubu może stosować następujące kary organizacyjne :

 1. upomnienie, naganę ,

 2. zawieszenie w prawach członka na określony czas ,

 3. zakaz pełnienia funkcji w Zarządzie Klubu na czas określony ,

 4. pozbawienie członkostwa , jako środek ostateczny , szczególnie w przypadkach:

 1. rażącego nie przestrzegania postanowień Regulaminu Klubu i uchwał władz Klubu,

 2. działania na szkodę Ligi Obrony Kraju lub Klubu ,

 3. pozbawienia prawomocnym wyrokiem sądu praw publicznych .

Od nałożonej kary członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Klubu .

§15

Członkostwo w Klubie ustaje wskutek :

 1. Dobrowolnej rezygnacji,

 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,

 3. Skreślenia z listy członków z powodu zalegania przez okres 6 (sześciu) miesięcy z opłatą składki członkowskiej , lub innych świadczeń po podjęciu stosownej decyzji przez Zarząd Klubu ,

 4. Pozbawienia członkostwa przez Zarząd Klubu w przypadku naruszenia postanowień Statutu Ligi Obrony Kraju lub Regulaminu Klubu .

Rozdział IV

Władze Klubu

§16

Władzami Klubu są :

 1. Walne Zebranie Członków Klubu ,
 2. Zarząd Klubu .

§17

Walne Zebranie Członków Klubu jako organ władzy :

 1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą w Klubie .

 2. Walne Zebrania Członków Klubu (zwanych dalej Zebraniami) są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Zebrania Zwyczajne odbywają się co 5 lat , a Nadzwyczajne po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Klubu w razie wystąpienia takiej konieczności lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków Klubu .

 3. O terminie , miejscu oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd informuje członków Klubu w terminie co najmniej 7 dni przed Zebraniem . Zebranie Nadzwyczajne odbywa się wyłącznie w sprawach przedstawionych w wymienionym wyżej porządku obrad .

 4. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy :

 1. uchwalanie Regulaminu lub jego zmian ,

 2. zatwierdzanie sprawozdania ustępującego Zarządu Klubu ,

 3. wybór Zarządu Klubu ,

 4. uchwalanie ewentualnych : Regulaminu Zebrania lub Wyborów ,

 5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zebraniu przez członków lub ustępujący Zarząd Klubu,

 6. podejmowanie uchwał w sprawach ujętych w porządku obrad,

 7. ustanawianie wzoru znaczka (logo) Klubu ,

 8. decydowanie o rozwiązaniu lub likwidacji Klubu oraz określenie celu, na jaki przeznacza się jego majątek a także wyznaczanie likwidatora majątku .

§18

Zarząd Klubu jako organ władzy :

 1. W okresie między Walnymi Zebraniami Członków Klubu kierownictwo działalnością Klubu sprawuje Zarząd Klubu . Podział zadań i odpowiedzialności członków Zarządu winien być określony Regulaminem Działalności Zarządu Klubu opracowanym i przyjętym uchwałą Zarządu Klubu ..

 2. Zarząd Klubu składa się z wybranych przez Walne Zebranie osób , w tym : Prezesa , Wiceprezesa , Sekretarza i Skarbnika.

 3. Liczebność Zarządu Klubu i rozszerzenie funkcji Zarządu należy do kompetencji Walnego Zebrania,

 4. Wybór Zarządu Klubu następuje w tajnych wyborach .

 5. Każdy kandydat na członka Zarządu Klubu musi uczestniczyć osobiście w Walnym Zebraniu . Zgłoszenie kandydata na członka Zarządu Klubu spośród nieobecnych na Zebraniu, wymaga przedstawienia jego zgody na piśmie .

 6. W przypadku zaistnienia wolnego miejsca w Zarządzie Klubu , w okresie między Walnymi Zebraniami , Zarządowi przysługuje prawo kooptacji do Zarządu określonej przez Walne Zebranie liczby członków .

 7. Prezes Zarządu Klubu sprawuje kierownictwo względem pozostałych członków Zarządu Klubu oraz odpowiada za całokształt działalności Klubu .

 8. Do zadań Zarządu Klubu należy :

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz uchwał lub zaleceń władz Ligi Obrony Kraju .

 2. przydzielanie indywidualnych zadań członkom Klubu , wynikających z programu działań, w uzgodnieniu z tymi członkami ,

 3. gospodarowanie wydzielonym majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi przez władze Ligi Obrony Kraju oraz celowymi uchwałami Walnego Zebrania a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami ,

 4. inne zadania wynikające ze Statutu Ligi Obrony Kraju .

 1. Zarząd Klubu spotyka się na posiedzeniach w miarę potrzeb , jednak co najmniej raz na kwartał .

W wyniku ostatecznego głosowania nad „Regulaminem Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” Ligi Obrony Kraju w Łodzi” Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu przyjmuje jednogłośnie niniejszy „Regulamin…” jako obowiązujący .

Łódź , dnia 14 listopada 2015 r.

Przewodniczący Zebrania

Waldemar Szewczyk …………………………………………………..

Sekretarz- Protokólant

Barbara Stasiak ……………………………………………………….